Haarlem Amsterdam

Museum van de Geest: ontdek het kunstwerk tussen je oren

Wij zijn het Museum van de Geest. We zijn gefascineerd door het kunstwerk tussen je oren. Want niets is zo divers, uniek, krachtig en tegelijkertijd zo kwetsbaar als de menselijke geest. Iedereen die een nacht slecht geslapen heeft, kan je vertellen hoe dun de lijn is tussen je normaal en anders voelen.

Inclusieve samenleving

Wij geloven in een inclusieve samenleving waar mensen gehoord en gezien worden en mee mogen doen ook als je geest anders werkt dan ‘normaal’. Onze geschiedenis is meer dan 700 jaar geleden begonnen in het Dolhuys in Haarlem, met het opvangen en verzorgen van mensen die geestelijke zorg nodig hadden. Onze toewijding ligt nog steeds bij geestelijk welzijn maar als museum doen we dat op een andere manier.

Kunst & Cultuur

Met alleen wetenschap leren we de geest nooit helemaal kennen, daar hebben we ook kunst en cultuur voor nodig. Met elektroden op een hersenpan kunnen we activiteit meten maar met een gedicht, schilderij, dans of muziekstuk kan de ene geest de ander bewegen.

Haarlem

In onze vestiging Haarlem, het monumentale Dolhuys, zie je verschillende kunstwerken die je aan het denken zetten over stigma’s en het belang van mentale gezondheid. Wat is normaal en wat is raar? Moeten wij als mens veranderen, of moeten we onze ideeën over raar en normaal veranderen?

Amsterdam

Op onze locatie in Amsterdam, in het gebouw van H’Art Museum, vind je wisselende tentoonstellingen waar we Outsider Art in de schijnwerpers zetten. Outsider Art is kunst die vaak buiten het reguliere kunstcircuit gemaakt is. De werken verbeelden een innerlijke wereld van makers die soms zijn buitengesloten van de maatschappij. Wij zien het als onze taak om deze verborgen kunst zichtbaar te maken voor een groot publiek. We zetten als museum als het ware de schijnwerper op een plek net buiten het decor van het algemene kunstpodium.

Open Geest

We zijn niet een museum van OOH en AAH. We zijn een museum van HUH en WOW. We verrassen je, verbazen je, en willen je laten nadenken over de normen, waarden en verwachtingen die je jezelf oplegt, die je worden opgelegd en die je de ander oplegt. We geloven namelijk dat een open geest een gezonde geest is die ruimte biedt voor alles wat in onszelf leeft en in de ander. Hoe we denken, hoe we ons gedragen, hoe we geloven en hoe we liefhebben. We maken ons hard voor inclusiviteit en een (kunst)wereld zonder uitsluiting en stigmatisering. Op deze manier maken we met onze kunst- en culturele programma’s mentale gezondheid bespreekbaar, ook voor mensen die zich normaal wanen.

Missie

De twee locaties van het Museum van de Geest, in Amsterdam en Haarlem, worden geëxploiteerd door Stichting Het Dolhuys. Stichting Het Dolhuys streeft naar het in beeld brengen van de mens in alle facetten en het ter discussie stellen van stereotype beelden om zo een bijdrage te leveren aan erkenning, waardering en begrip voor mensen. In het bijzonder van mensen in Nederland die afwijken van de geldende ‘norm’ in hun gedrag, denken en emoties, in zowel positieve als negatieve zin, zowel in het heden als het verleden.

Visie

In onze samenleving zijn stigma’s ten aanzien van afwijkend gedrag volop aanwezig. Stichting Het Dolhuys wil een wezenlijke bijdrage leveren aan objectieve beeldvorming middels bijzondere kunst, ontmoetingen, verwondering en open debat.

Raad van Toezicht

Stichting Het Dolhuys wordt bestuurd door een directeur-bestuurder. Een Raad van Toezicht vervult de toezichthoudende taken. Bestuur en toezicht verhouden zich tot elkaar conform het Raad van Toezichtmodel zoals dat is beschreven in de herschreven Code Cultural Governance die in 2006 is gepubliceerd.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen (financiële) beloning. Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de vaste staf van Stichting Het Dolhuys zijn conform de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) GGZ. Salariëring van de directie is conform de WNT en zit ruim onder het plafond van de bepaling van het bezoldigingsmaximum voor de culture sector.

Leden

  • Marie-Luce Bree, Grachtenfestival, Audit lid / Cultuur
  • Jan van Hoek, Ipse den Brugge, lid / VG
  • Betty Kooijman, Parnassia Groep, vz rvt / Audit lid / GGZ (uittredend, vacature per 1 april 2024)
  • Sam Schoch, GGZ Rivierduinen, lid / GGZ
  • Diederik Six, CompaNanny, Audit vz / Bedrijfsleven

ANBI-status

Stichting het Dolhuys is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan een ANBI zijn vaak aftrekbaar voor de schenker. Sinds de invoering van de Geefwet mag jouw gift aan ons in veel gevallen met 25% extra afgetrokken worden van de belasting. Voor bedrijven is dit zelfs 50%. Lees meer over de Geefwet.

Met jouw donatie geef je ons de kans om te bouwen aan een toekomst met spraakmakende tentoonstellingen en prikkelende programma’s. Bekijk de mogelijkheden.

Cookies
We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.