Haarlem Amsterdam

1. Algemene bepalingen: Definities

1.1 Museum van de Geest | Haarlem, gevestigd aan de Schotersingel 2 te Haarlem, en Museum van de Geest | Amsterdam, gevestigd aan de Amstel 51 in Amsterdam, die krachtens haar doelstelling bij bezoekers een ‘positieve, blijvende indruk achter wil laten, en die bijdraagt aan de destigmatisering van mensen met een psychiatrische aandoening’.

1.2 Gebouw: de voor het publiek opengestelde ruimten in het Dolhuys aan de Schotersingel 2 te Haarlem en in het gebouw van H’Art Museum aan de Amstel 51 in Amsterdam daaronder begrepen de Verhuurruimtes en Museumcafé Thuys.

1.3 Bezoeker: een ieder die Museum van de Geest betreedt voor het bezichtigen van een tentoonstelling of op uitnodiging een receptie, congres, lezing of soortgelijke bijeenkomst bijwoont in het museumgebouw.

1.4 Entreeticket: een ticket dat Bezoeker tijdens reguliere openingstijden de toegang verschaft tot de expositieruimten in het Museum van d Geest.

1.5 Toegangsbewijs: een entreeticket (al dan niet in combinatie met een kortingskaart) of een daarmee vergelijkbaar bewijs (zoals een schriftelijke uitnodiging, voucher, jaarpas), dat de toegang verschaft tot (nader aangeduide) ruimte(n) in het Museum van de Geest.

1.6 Goederen: alle goederen, daaronder begrepen gelden, geldwaarden en geldwaardige papieren.

1.7 Functionarissen van het Museum van de Geest: alle natuurlijke personen die werkzaam zijn in en om het museumgebouw in opdracht van het Museum van de Geest.

  2. Toepasselijkheid

  2.1 Deze voorwaarden gelden voor alle bezoekers aan het Museum van de Geest – Gebouw en tevens voor alle natuurlijke personen en/of rechtspersonen waarvan het Museum van de Geest in het kader van haar doelstelling gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt.

  2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten.

  2.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  3. Toegang het Museum van de Geest

  3.1 Alle door het Museum van de Geest gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Museum van de Geest aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Museum van de Geest is verspreid. Het Museum van de Geest is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

  3.2 Bezoeker is uitsluitend gerechtigd het Museum van de Geest te betreden op vertoon van een geldig Toegangsbewijs.

  3.3 Bezoeker wordt de (verdere) toegang tot het Museum van de Geest ontzegd indien blijkt dat het Toegangsbewijs niet is verstrekt door het Museum van de Geest of een daartoe door het Museum van de Geest bevoegd verklaarde instantie.

  3.4 Bezoeker zal op eerste verzoek het Toegangsbewijs tonen aan functionarissen van het Museum van de Geest, bij gebreke waarvan het Museum van de Geest de Bezoeker de toegang tot het museum kan ontzeggen.

  3.5 Bezoeker verkrijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstal van het Toegangsbewijs/Entreeticket voordat hij/zij het Museum van de Geest heeft betreden.

  3.6 Een Toegangsbewijs/Entreeticket kan niet worden geruild.

  3.7 Het Museum van de Geest is gerechtigd de reguliere openingstijden aan te passen aan incidentele oefeningen in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet) of, in het geval van een werkelijke calamiteit, aan een noodzakelijk geachte, gehele of gedeeltelijke ontruiming van Museum van de Geest. Een dergelijke aanpassing van de reguliere openingstijd geeft Bezoeker geen recht op restitutie van een eventueel betaalde toegangsprijs.

  4. Verblijf in het Museum van de Geest

  4.1 Het verblijf van Bezoeker in het Museum van de Geest – Gebouw is voor eigen rekening en risico.

  4.2 Bezoeker zal zich tijdens het verblijf in het Museum van de Geest – Gebouw gedragen in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften, de openbare orde, en overige met betrekking tot museumbezoek geldende regels. Bezoeker is voorts verplicht de door, als zodanig herkenbare, functionarissen van het Museum van de Geest gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het oordeel van deze functionaris een Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze voorschriften, normen, aanwijzingen en instructies handelt, kan hem of haar de verdere toegang tot het Museum van de Geest Gebouw worden ontzegd zonder dat het Museum van de Geest tot vergoeding van enige schade zal zijn gehouden.

  4.3 Het meenemen van (rug-)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, kinderwagens (m.u.v. buggies) en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan. Het Museum van de Geest aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan of verlies van goederen die door Bezoeker in bewaring zijn gegeven.

  4.4 Bezoeker is aansprakelijk voor iedere beschadiging die wordt aangericht door een (soortgelijk) object, dat hij/zij in strijd met het bepaalde in bepaling 4.3 heeft meegenomen in het Museum van de Geest Gebouw.

  4.5 Het Museum van de Geest is gerechtigd Bezoeker die tijdens een of meer vorige bezoeken aan het Museum van de Geest – Gebouw c.q. aan andere musea een voorwerp door schuld, grove schuld en/of opzet heeft beschadigd, of wanneer op andere wijze de vrees voor beschadiging door Bezoeker wordt gewettigd, de toegang tot het Museum van de Geest – Gebouw voorgoed of voor bepaalde tijd te ontzeggen. Het Museum van de Geest kan in ieder geval deze Bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in lid 6 van dit artikel 4. Het besluit tot ontzegging van de toegang wordt Bezoeker onverwijld bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

  4.6 In geval van calamiteiten, bijvoorbeeld de plotselinge verdwijning van een kunstvoorwerp, een (terroristische-) aanslag of geweld van een andere orde, is het Museum van de Geest gerechtigd de deuren te sluiten en aanwezige Bezoekers vervolgens één voor één naar buiten te leiden. Bezoeker kan alsdan worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de staf van het Museum van de Geest. Bezoeker kan eveneens worden verzocht toestemming te verlenen voor fouillering. De Bezoeker die zijn medewerking aan visitatie en/of fouilleren weigert zal worden verzocht om overlegging van een identiteitsbewijs alvorens Bezoeker het Museum van de Geest Gebouw verlaat.

  5. Gedragscode

  5.1 Bezoeker zal in het Museum van de Geest – Gebouw: a. geen goederen van welke aard dan ook aan derden te koop aanbieden, dan wel kosteloos verschaffen; b. andere bezoekers niet hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door hen langdurig het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren of door het veroorzaken van geluidsoverlast (waaronder gebruik van mobiele telefoons en overige geluidsapparatuur); c. geen (huis-) dieren meenemen, uitgezonderd in ruimten waar deze expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft; d. niet roken; e. geen etenswaren nuttigen, uitgezonderd in Museumcafé Thuys; f. geen tentoongestelde objecten aanraken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan; ouders dan wel docenten of begeleiders dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarige(n), individuen of groepen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het museum alleen onder begeleiding bezoeken; g. geen foto-, video- en filmopnamen maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en/of statieven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Museum van de Geest. Fotograferen en het maken van video- of filmopnames is alleen toegestaan in aangegeven zalen. Gemaakte foto’s, video- en filmopnamen mogen voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor commercieel gebruik zie 5.3.

  5.2 Ouders dan wel docenten of begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte of door hen begeleide minderjarigen, individuen of groepen.

   5.3 In het Museum van de Geest Gebouw gemaakte foto’s, video- en/of filmopnamen mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Museum van de Geest, in welk geval de toepasselijke tarievenlijst gehanteerd zal worden.

  6. Restitutie

  6.1 De hierna volgende omstandigheden leiden nimmer tot enige verplichting tot restitutie van betaalde gelden of overige schadevergoeding door het Museum van de Geest aan Bezoeker: a. het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Museum van de Geest; b. het gedeeltelijk gesloten zijn van het Museum van de Geest – Gebouw, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen; c. overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag (onder andere molest), diefstal; d. schade veroorzaakt door andere bezoekers; e. overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes; f. overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het Museum van de Geest – Gebouw.

  7. Aansprakelijkheid

  7.1 Het Museum van de Geest is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de Bezoeker lijdt die een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet het Museum van de Geest en wel a. tot maximaal het door de verzekeraar van het Museum van de Geest aan het Museum van de Geest ter zake van de schade uitgekeerde bedrag, dan wel b. de ter zake van de schade door een derde aan het Museum van de Geest uitgekeerde vergoeding.

  7.2 In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Museum van de Geest in geen geval meer bedragen dan de onder lid 1 van dit artikel 7 beschreven schadevergoedingsregeling.

  7.3 Aansprakelijkheid het Museum van de Geest voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst c.q. loon, gemiste besparingen etc., is te allen tijde uitgesloten.

  8. Overmacht

  8.1 Als overmacht voor het Museum van de Geest, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Museum van de Geest niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Museum van de Geest zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

  8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Museum van de Geest gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

  9. Gevonden voorwerpen

  9.1 Door Bezoeker in het Museum van de Geest – Gebouw gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven hetzij bij een medewerker, dan wel bij de garderobe of de informatiebalie van het Museum van de Geest.

  9.2 Het Museum van de Geest zal gevonden voorwerpen in bewaring nemen en, in het geval van waardevolle voorwerpen, deze overdragen aan de politie in Haarlem of Amsterdam.

  9.3 In geval de vermeende eigenaar van een gevonden voorwerp zich meldt heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar zich deugdelijk te kunnen legitimeren. Bij twijfel aan de zijde van het Museum van de Geest over de status van de vermeende eigenaar is het Museum van de Geest gerechtigd een eigendomsbewijs te verlangen.

  10. Klachtenregeling

  10.1 In geval van klachten kan de bezoeker deze kenbaar maken door een daartoe bestemd formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de informatiebalie in het Museum van de Geest Gebouw of door een e-mail te sturen aan info@museumvandegeest.nl.

  10.2 De klacht van de Bezoeker zal worden onderzocht en binnen 30 dagen schriftelijk worden beantwoord.

  11. Annuleringsvoorwaarden

  11.1 Wanneer een reservering is gemaakt voor een groep dan geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

  • Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende (horeca)overeenkomst de eerste (horeca)dienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het Museum van de Geest te betalen.
  • Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarden aan het Museum van de Geest te betalen.
  • Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarden aan het Museum van de Geest te betalen.
  • Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarden aan het Museum van de Geest te betalen.
  • Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarden aan het Museum van de Geest te betalen.
  • Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarden aan het Museum van de Geest te betalen.
  • Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarden aan het Museum van de Geest te betalen.

  12. Overige voorwaarden en toepasselijk recht

  12.1 De toepasselijkheid van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere contractuele voorwaarden en/of regelingen van het Museum van de Geest.

  12.2 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen Bezoeker en het Museum van de Geest is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Museum van de Geest voortvloeien worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

  Cookies
  We gebruiken cookies op onze website, lees meer over ons cookie en privacy beleid.